Regulamin serwisu Wspaniałe Noclegi

 1. Serwis- wspanialenoclegi.pl,
     Użytkownik- osoba korzystająca w jakikolwiek sposób z Serwisu
     Klient- osoba zamieszczająca płatne ogłoszenie w Serwisie,
     Usługa- zamieszczenie opłaconego ogłoszenia w Serwisie.

 2. Każdy kto korzysta z serwisu www.wspanialenoclegi.pl zobowiązuje się do zapoznania i przestrzegania niniejszego regulaminu.

 3. Zgłoszenia oferty do serwisu dokonuje się za pomocą formularza dostepnego w Panelu Klienta po uprzednim zarejestrowaniu się.

 4. Zgłoszenia oferty może dokonać właściciel obiektu,lub osoba do tego upoważniona. Weryfikacja nowej oferty przez Administratora trwa zwykle do 24 godzin.

 5. Klient oświadcza, że dane osobowe, które podał w formularzu są zgodne ze stanem prawdziwym.

 6. Klient przyjmuje do wiadomości, że ma pełne prawo wglądu do swoich danych osobowych i możliwości ich zmiany.

 7. Publikowane na stronach Serwisu informacje i ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

 8. Za treści publikowane na poszczególnych stronach obiektów odpowiadają tylko i wyłącznie właściciele obiektów lub osoby które zamieściły
     informacje.

 9. Publikowana oferta oraz dołączane pliki graficzne nie mogą zawierać treści niezgodnych z prawem.

10. Dane publikowane przez Klienta (oprócz adresu email i strony domowej obiektu) nie mogą zawierać odnośników do innych stron www oraz                     skryptów.

11. Właściciel Serwisu może usunąć bez powiadomienia Klienta ogłoszenie (lub dodane pliki graficzne) z serwisu, jeżeli ich treść w wyraźny sposób odbiega       od tematyki strony.

12. Właściciel Serwisu nie odpowiada za treść umieszczonego ogłoszenia oraz za wiarygodność zawartych w nim informacji i nie jest zobowiązany do       weryfikacji treści ogłoszenia.

13. Rejestracja w Serwisie jest równoznaczna oswiadczeniem zapoznania się z treścią i akceptacją  Regulaminu.

14. Materiały zamieszczane w ofertach stanowią własność osób zamieszczających. Nie mogą być w żaden sposób wykorzystywane bez wcześniejszej       zgody ich właścicieli.

15. Klient ma prawo do modyfikacji oraz usunięcia swojej oferty. W przypadku usunięcia wpisu przez Klienta przed upłynięciem terminu ważności usługi,       Klient nie ma prawa do zwrotu należności za okres pozostały do końca świadczenia usługi.

16. Każdy zarejestrowany Użytkownik serwisu może zweryfikować, zmodyfikować lub usunąć swoje dane. Zbieranie danych odbywa się na zasadzie       pełnej dobrowolności.

17. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe wskutek: złamania Regulaminu przez Klienta/Użytkownika Serwisu.

18. Właściciel Serwisu nie odpowiada za przerwy w świadczeniu Usługi, które zostały spowodowane przez strony trzecie, bądź sytuacje wyjątkowe, tj.       klęski żywiołowe, działania wojenne, awarie łącz telekomunikacyjnych, awarie serwera, zdarzenia losowe.

19. Jeśli Klient nie przedłuży Umowy, po jej upływie, Usługa świadczona Klientowi może zostać wykasowana z systemu, wraz ze wszelkimi danymi w niej się       znajdującymi.

20. Przedłużenie umowy odbywa się na podstawie aktualnego cennika Serwisu, który znajduje się tutaj: cennik.

21. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do zmian w cenach oferowanych Usług. Zmiany cen nie odnoszą się do ogłoszeń aktywnych w dniu zmiany.

22. Właściciel Serwisu nie odpowiada za treści umieszczone na serwerze przez Klienta. Za treści te w całości odpowiada Klient. W przypadku poniesienia         przez Właściciela Serwisu strat finansowych z tytułu opublikowanych przez Klienta treści, Klient zobowiązuje się pokryć w pełni straty właściciela                Serwisu.

23. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usługi Klientowi, jeśli łamie on niniejszy Regulamin, utrudnia korzystanie z serwera       innym Użytkownikom lub jeśli korzysta z Usługi w sposób niezgodny z obowiązującym prawem polskim i międzynarodowym. Dotyczy to
      w szczególności publikowania na stronach nielegalnej zawartości plików do których Klient nie posiada praw autorskich.

24. Właściciel Serwisu zobowiązuje się do zapewnienia Klientowi pomocy niezbędnej do korzystania z Usługi, ograniczającej się jednak wyłącznie do       elementów Usługi, tj. wskazówek dotyczących korzystania z panelu administracyjnego Serwisu, czy parametrów Usługi.

25. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w ofercie noclegowej w celach marketingowych, zgodnie z ustawą z dnia          29 sierpnia 1997 r. o "Ochronie danych osobowych" (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883) przez: Właściciela Serwisu.

26. Dane gromadzone przez Serwis nie będą dobrowolnie udostępniane pod żadnym pozorem innym osobom ani firmom. Właściciel serwisu nie       odpowiada jednak za kradzież danych osobowych.

27. Dane publikowane w ogłoszeniach nie są objęte polityką prywatności. Serwis nie ma technicznej możliwości zabezpieczenia ich przed osobami / firmami       rozsyłającymi wiadomości o różnej treści.

28. Właściciel Serwisu może bez powiadamiania Klienta zawiesić działalność serwisu. W takim przypadku Klientowi przysługuje zwrot kwoty       proporcjonalnej do niewykorzystanego okresu publikacji ogłoszenia.

29. Właściciel Serwisu nie bierze odpowiedzialności finansowej za straty poniesione przez Klienta w wyniku utraty danych lub niemożliwości przesyłu       danych spowodowane przerwą w dostępie do serwera.

30. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do wysyłania wiadomości drogą elektroniczną do zarejestrowanych użytkowników serwisu.

31. Reklamacje wynikające z nieznajomości Regulaminu nie będą rozpatrywane.

32. Serwis zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie bez konieczności informowania o tym fakcie.

33. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
Dodaj ofertę | Rejestracja | Cennik | Regulamin | Kontakt | Sitemap